คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะทำงาน และกำหนดกิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อมาตรการลดการใช้พลังงานและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการเป็นหน่วยงานราชการที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและการมีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาปัญหา ตลอดจนพัฒนายกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงาน
ดาวน์โหลดคำสั่ง 

e-Service