Up

รายงานผลการตรวจสอบ

  • รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสตง.
  • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของสตง
 
Powered by Phoca Download
Position: offcanvas
Style: sp_xhtml outline

e-Service