สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2551
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  แบบ สขร. 1
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)  วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
             
1 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะรมย์บุรี              1,748,000.00 สอบราคา 1. หจก. เค.เอ.พี. เพาเวอร์ 1. หจก. พงศ์ปกรณ์ (2004) เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้อง
  200 ปี จำนวน 1 โครงการ     เสนอราคา 1,748,000 บาท ต่อรองราคาคงเหลือ 1,340,000 บาท ตามเงื่อนไขในประกาศ
        2. หจก. เดชพร ก่อสร้าง    
        เสนอราคา 1,748,000 บาท    
        3. หจก. ชลบุรีรัมย์พัฒนา    
        เสนอราคา 1,638,000 บาท    
        4. หจก. ภูมิภัครุ่งเรือง    
        เสนอราคา 1,399,000 บาท    
        5. หจก. ธนันธ์ชัยก่อสร้าง    
        เสนอราคา 1,700,000 บาท    
        6. หจก. ราชโยธินการโยธา    
        เสนอราคา 1,625,000 บาท    
        7. หจก. โอฬารพัฒนกิจ    
        เสนอราคา 1,400,000 บาท    
        8. หจก. เกิดยินดีการก่อสร้าง    
        เสนอราคา 1,500,000 บาท    
        9. บริษัท ซี-บอส วิศวกรรม จำกัด    
        10. หจก. พงศ์ปกรณ์ (2004)    
        เสนอราคา 1,340,000 บาท    
        11. หจก. ปัญญาประเสริฐก่อสร้าง    
        เสนอราคา 1,700,000 บาท    
        12. หจก. ก้องภพ  1999    
        เสนอราคา 1,575,000 บาท    
             
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2551
 กองการศึกษา   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  แบบ สขร. 1
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ  (ราคากลาง)  วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
             
1 ครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน                   83,600.00 ตกลงราคา บริษัท เบสท์ ทีช จำกัด บริษัท เบสท์ ทีช จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน
  เทศบาลต้นแบบ (คอมพิวเตอร์ 1 ชุด และ     เสนอราคา 83,600 บาท ราคา 83,200 บาท และเสนอราคาต่ำสุด
  คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 เครื่อง          
             
2 ครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน                   52,800.00 ตกลงราคา ร้านเรืองเจริญ ร้านเรืองเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วน
  เทศบาลต้นแบบ (ที่แขวน ที.วี. ขนาด 21 นิ้ว     เสนอราคา 52,800 บาท ราคา 52,800 และเสนอราคาต่ำสุด
  24 อัน)          
             
3 วัสดุการศึกษาอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1                   21,874.00 ตกลงราคา หจก. บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ หจก. บุญเที่ยงอุปกรณ์บุรีรัมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน
        เสนอราคา  21,874 บาท ราคา 21,874 บาท และเสนอราคาต่ำสุด
             
4 วัสดุงานบ้านงานครัว ระดับประถมศึกษา   ตกลงราคา     มีคุณสมบัติครบถ้วน
            และเสนอราคาต่ำสุด
             
5     ตกลงราคา     มีคุณสมบัติครบถ้วน
            และเสนอราคาต่ำสุด