พิมพ์คำค้นหา : 

มาตรการป้องกันการรับสินบน

Gallery_detail
Youtube

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการรับสินบนเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามเอกสารที่แนบดาวน์โหลดท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice18062562_0001.pdf)มาตรการป้องกันการรับสินบน304 kB1109

เมนูหลัก