พิมพ์คำค้นหา : 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System) หรือที่เรียกว่า ระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินมีความเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (Image_00020.pdf)คำสั่งที่ 508/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563129 kB2057

เมนูหลัก