ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (6)

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ