พิมพ์คำค้นหา : 

องค์กรต้นแบบกลไกส่งเสริมการกลดก๊าซเรือนกระจก

Gallery_detail
Youtube

องค์กรต้นแบบกลไกส่งเสริมการกลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City Program : LCC) ภายในต้ดครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) โดยธนาคารโลก และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมนูหลัก