พิมพ์คำค้นหา : 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่าเป็นแบบประสิทธิภาพสูง (LED)

Gallery_detail
Youtube

โล่ประกาศเกียรติคุณ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่าเป็นแบบประสิทธิภาพสูง (LED) ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมนูหลัก