พิมพ์คำค้นหา : 

โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศเกียรติคุณ ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%  ประจำปี 2558  จากกรมอนามัย


ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 สมรรถนะ ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 จากกรมควบคุมมลพิษ

รางวัลชุมชนปลอดภัยตามโครงการประกวด ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ประจำปี 2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน้าที่ 4 จาก 4

เมนูหลัก