การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นผลร้ายที่จะกระทบและสร้างความเสียหายให้เกิดแก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ อันปรากฎตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงประกาศแสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยที่จะร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

เมนูหลัก