ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคุมกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้น ประกอบด้วย
1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

เมนูหลัก