โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Gallery_detail
Youtube
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรทุกฝ่ายของเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญและประโยชชน์ของคุณธรรม จริยธรรม ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดี และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 
การบรรยายจากวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
ดร.สถาพร  วิชัยรัมย์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หัวข้อการบรยาย "การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม : กลไกของภาครัฐในการส่งเสิรมและป้องปรามให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประพฤติตนอย่งมีคุณธรรม  
 
นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
หัวข้อการบรรยายน มาตรฐานทางจริยธรรมกับประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
   - มาตรฐานทางจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระกำหนด
   - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   - ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
จากผลการรายงานซึ่งได้รับการตอบรับจากบุคลากรในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 111 คน 
เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ)รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ8383 kB895

เมนูหลัก