พิมพ์คำค้นหา : 

ที่ตั้งและประชากร

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตอนกลางของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 384 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
- บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 53 กิโลเมตร
- บุรีรัมย์ - นครราชสีมา 130 กิโลเมตร
- บุรีรัมย์ - มหาสารคาม 145 กิโลเมตร
- บุรีรัมย์ - ขอนแก่น 200 กิโลเมตร
- บุรีรัมย์ - สระแก้ว 230 กิโลเมตร
- บุรีรัมย์ - กรุงเทพมหานคร 384 กิโลเมตร

 • อาณาเขต เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลชุมเห็ด
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลอิสาณ
  - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลอิสาณ
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลอิสาณ
 • สภาพภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบมีความลาดเอียงเล็กน้อย จากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีความสูงของพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 163 เมตร
 • สภาพภูมิอากาศ
  สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
  - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนตุลาคม
  - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 • ประชากร (เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์)
  - จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
  - ชาย จำนวน 11,202 คน
  - หญิง จำนวน 12,295 คน
  รวม 23,494 คน
  ความหนาแน่นของประชากร 3,915 คนต่อตารางกิโลเมตร
  ประชากรแฝง ประมาณ 30,000 คน
  ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก