พิมพ์คำค้นหา : 

แบบประเมินประสิทธิภาพ LPA

Gallery_detail
Youtube

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท)

แบบรายงานผลการประเมิน ประจำปี 2561 (ดาวน์โหลด)  

แบบรายงานผลการประเมิน ประจำปี 2560 (ดาวน์โหลด)  

แบบรายงานผลการประเมิน ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลด)  

  • ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
  • ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  • ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
  • ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

เมนูหลัก