แบบประเมินประสิทธิภาพ LPA

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท)

แบบรายงานผลการประเมิน ประจำปี 2561 (ดาวน์โหลด)  

แบบรายงานผลการประเมิน ประจำปี 2560 (ดาวน์โหลด)  

แบบรายงานผลการประเมิน ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลด)