พิมพ์คำค้นหา : 

ระบบยื่นคำร้อง

ขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

การยืนยันจะสมบูรณ์ เมื่อท่านกดปุ่ม "ส่งข้อมูล" เรียบร้อยแล้ว | หรือสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดได้ด้วยตนเองที่ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | ในวันและเวลาราชการ*

 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด
กรุณายื่นขอแก้ไขรายการทีละแปลง หากมีโฉนดหลายรายการที่ต้องการแก้ไข ให้ยื่นคำร้องซ้ำอีกครั้ง
กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไข
Drag and drop files here or Browse
ไม่รองรับไฟล์ประเภท .jpeg
Drag and drop files here or Browse
ไม่รองรับไฟล์ประเภท .jpeg
Drag and drop files here or Browse
ไม่รองรับไฟล์ประเภท .jpeg
ระบุอีเมล์ เพื่อรับการแจ้งยืนยันตอบรับการยื่นคำขอออนไลน์นี้
กรุณาระบุชื่อนามสกุล กรณีได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน
hCaptcha: Please set your Site and Secret key in the configuration page.

เมนูหลัก