พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศ เรื่องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Gallery_detail
Youtube

 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่นมั่นของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุกคนในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ลดลงร้อยละ 50 จากปีฐาน (พ.ศ.2559) ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งเน้นประเด็นในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 3 ประเด็นดังนี้

1. ประเด็นการลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ ติดตั้ง Solar cell สำหรับไฟถนนสาธารณะ อาคารสำนักงาน  รวมถึงคลองละลม และ Solar roof ในอาคารสถานศึกษาต่าง ๆ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศา  รณรงค์ใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ปลูกจิตสำนึกเยาวชนเรื่องการประหยัดพลังงาน มาตรการลดภาษีให้กับเอกชนที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลง

2. ประเด็นการปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเมือง ได้แก่ ส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจรทั้งต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง โดยรณรงค์ภาคประชาชนอย่างจริงจัง รณรงค์ทาง Social Media ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และมาตรการด้านภาษีกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ประเด็นการเดินทางที่ยั่งยืนและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ จัดใหัมีบริการรถจักรยานฟรี และมีเลนสำหรับจักรยานในเขตเมือง จัดให้มีรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

 

เมนูหลัก