พิมพ์คำค้นหา : 

ด้วยงานสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการปรุงปรับความเร็วระบบอินเตอร์เน็ต และติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 12 ตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุม รองรับการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊คบุ๊ค) หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนผ่านคลื่นสัญญาณไร้สาย 2 รูปแบบคือ คลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต และคลื่นความถี่ 5 กิกะเฮิร์ต

เมนูหลัก