พิมพ์คำค้นหา : 


กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์และอินเตอร์เน็ต เรื่อง “ดิจิทัลเทคโนโลยี และการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการปรับตัวในยุคของดิจิทัลเทคโนโลยี 2018 และรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ (Social Media) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน

เมนูหลัก