พิมพ์คำค้นหา : 


กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์และอินเตอร์เน็ต เรื่อง “ดิจิทัลเทคโนโลยี และการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการปรับตัวในยุคของดิจิทัลเทคโนโลยี 2018 และรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ (Social Media) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน

 

เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่นมั่นของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุกคนในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ลดลงร้อยละ 50 จากปีฐาน (พ.ศ.2559) ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งเน้นประเด็นในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 3 ประเด็นดังนี้

เพื่อให้การใช้ราชาศัพท์อันเกี่ยวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัวเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามพระราชนิยม  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้ง "การใช้ราชาศัพท์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อให้จังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

เมนูหลัก