พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 1 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

กำหนดราคากลางจัดซื้อ 865,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
กำหนดการเปิดซองสอบราคา วันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสอบราคา 

เมนูหลัก