พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ 5/2559

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์    จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  โดยจะดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา  0.15 ม. กว้างเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว  211  ม.   หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,266  ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กำหนด     ราคากลางในการจัดจ้าง 
617,500   บาท  (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
  1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  29  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง  10.30  น.  ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  29   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559  เวลา  11.00  น.
  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  28  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ชั้น  3    ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์    และในวันที่  29  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559     ถึงวันที่  8   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา  08.30  ถึงเวลา  16.30  น.  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   
  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   9   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2559   ตั้งแต่เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ชั้น  3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์   
     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)     ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่  28  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559   ถึงวันที่  8  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4460 2345 ต่อ 205   ในวันและเวลาราชการ
   ประกาศ    ณ    วันที่   28   เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.   2559

ดาวน์โหลด
- ประกาศสอบราคา 

เมนูหลัก