พิมพ์คำค้นหา : 

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2558

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้โดยสาร) ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อเป็นพาหนะส่วนกลาง

กำหนดยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 44612643 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  

เมนูหลัก