พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่องานราชการ ฯ ประกาศสอบราคาเลขที่ 1/2559

Gallery_detail
Youtube

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่องานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่องานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดังนี้ 1. ค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ด้านหลังสำนักงานฝั่งตะวันออก เป็นโครง หลังคาเหล็กรีดลอนชั้นเดียว ขนาด 5.60 x 37.60 ม. มุงหลังคาเหล็กรีดลอน และหลังคาโพลี่คาร์บอเนต ขนาด 5.00 x 4.00 ม. 2. ค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมทางเท้า และที่จอดรถจักรยานยนต์ ด้านหน้าสำนักงานด้าน ทิศเหนือ (ติดกับศูนย์บริการสาธารณสุข) เป็นโครงหลังคาเหล็กชั้นเดียว ขนาด 3.50 x 30.80 เมตร มุงหลังคาคอนกรีตไอยร่า รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กำหนด ราคากลางในการจัดจ้าง 560,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 224,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4460 2345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

เมนูหลัก