พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อและบ่อพัก ตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 17/2558

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก โคกกลางซอย 5 (ชุมชนโคกกลาง) สำหรับเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.80 เมตร ยาวประมาณ 124 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 578 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว) บ่อพัก 16 บ่อ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำ 108 เมตร (วางท่อระบายน้ำกลางถนน) ตามแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดที่เทศบาลกำหนด ราคากลางในการจัดจ้าง 496,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4460 2345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก