พิมพ์คำค้นหา : 

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อและบ่อพัก ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 18/2558

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ถนนข้างบ้านเลขที่ 48/6 (ชุมชนหนองปรือ) สำหรับเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 – 4.00 เมตร ยาวประมาณ 206 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 746 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว) บ่อพัก 27 บ่อ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำ 179 เมตร (วางท่อระบายน้ำกลางถนน) ตามแบบแปลนแผนผังและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กำหนด ราคากลางในการจัดจ้าง 709,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4460 2345 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก