พิมพ์คำค้นหา : 

เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีการประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง 3 โรงเรียน และได้ขอแก้ไขข้อความในข้อ 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ข้อ5.1 "จากเดิม ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ" แก้ไขเป็น "ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม"

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

เมนูหลัก