พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 2/2560

Gallery_detail
Youtube

                   ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โดยจะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8  ลูกบาศก์หลา  ชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  จำนวน  1  คัน  สำหรับใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

                   ราคากลางตั้งไว้    1,950,000  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อนำมาใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  แนบท้ายประกาศสอบราคา

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   1.  ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

          2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                        กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559   ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  และในวันที่   9    เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2559  ถึงวันที่  19  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น. ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   

                   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   20  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2559    ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา     ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่   8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559   ถึงวันที่  19  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4460  2345  ต่อ  205   ในวันและเวลาราชการ

เมนูหลัก