พิมพ์คำค้นหา : 

ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจิระ เลขที่ E3/2560

Gallery_detail
Youtube

                                ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจิระ  (จากวงเวียนประชาธิปไตยถึงแยกถนนสุนทรเทพ)โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  9,500  ตารางเมตร ถนนยาว  728 เมตร ถนนกว้างเฉลี่ย  9.70-15.30 เมตร  ตีเส้นจราจรสีเทอโมพลาสติก  438.08 ตารางเมตร  ทางม้าลาย  6  แห่ง  รายละเอียดและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนดตามที่ระบุในเอกสารประมูลจ้างที่แนบท้ายประกาศนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้

                                ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,930,000บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว   ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

       ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้

2.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามเอกสารประมูลจ้างข้อ 1.8

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า1,572,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เชื่อถือ

6.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2557

7.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน)  ขึ้นไปกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้  และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.   2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2557

                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15เดือน มีนาคมพ.ศ.  2560เวลา10.00น. ถึง  10.30 น.ณ บริเวณที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00น.หากผู้ซื้อแบบรายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าทราบรายละเอียดสถานที่ก่อสร้างปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างดีและจะนำมาเป็นข้ออ้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังมิได้                

                กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่23เดือน มีนาคมพ.ศ. 2560ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึง  11.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  และจะแจ้งผลการพิจารณาผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน  ภายในวันที่ 30  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2560

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,500บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่ 6เดือน มีนาคมพ.ศ.  2560  ถึงวันที่ 15 เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 4460 2345ต่อ  205  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-  ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจิระ  เลขที่ E  3/2560

เมนูหลัก