พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศเปิดประมูลให้เอกชนก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ค.ส.ล. สถานธนานุบาลและอาคารพาณิชย์ 7 คูหา แล้วอุทิศให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะเปิดประมูลราคาให้เอกชนก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น  ค.ส.ล. สถานธนานุบาล  และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ค.ส.ล. 7 คูหา รั้ว ค.ส.ล. ยาว 20 เมตร  ในที่ดินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  บริเวณถนนศรีเพชร (ตลาดผลไม้เก่า) 

 การยื่นซองและกำหนดวันรับซองประมูลราคา ให้ยื่นซองประมูลราคาต่อคณะกรรมการรับซองประมูลราคา ในวันที่  3 เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2560  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.ถึง  11.00  น. 

ติดต่อขอซื้อใบเสนอราคาประมูลได้ที่  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   โทรศัพท์  0-4460-2345  ต่อ  205 ในราคาชุดละ  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  ตั้งแต่วันที่  17   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560  ถึงวันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560  เงินค่าใบเสนอราคานี้  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

การเปิดซองประมูลราคา  จะทำการเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน  และสถานที่เดียวกัน  ตั้งแต่เวลา   13.30  น.  เป็นต้นไป  ต่อหน้าผู้ยื่นซองประมูลราคาซึ่งอยู่  ณ  ที่นั้น  และผู้ยื่นซองต้องอยู่รอฟังผลการพิจารณาเปิดซองด้วยตนเอง หากไม่รอให้ถือว่าทราบผลแล้ว  และผู้นั้นจะแย้งสิทธิใด ๆ  มิได้ทั้งสิ้น

ประกาศ  ณ  วันที่  17 เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรือง เปิดประมูลให้เอกชนก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ค.ส.ล. ฯ 

 

 

เมนูหลัก