พิมพ์คำค้นหา : 

ประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายดิจิตอล ด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ เลขที่ E4/2560

Gallery_detail
Youtube

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายดิจิตอลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

         เลขที่ E  4/2560

                                                      ……………………………………………………..

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายดิจิตอล  ขนาด 5x  10  เมตร  จำนวน  1  ป้าย

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนดตามที่ระบุในเอกสารประมูลจ้างที่แนบท้ายประกาศนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้

                        ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)ราคากลางของทางราชการดังกล่าว   ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

                    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.                   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้

2.       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคารายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามเอกสารประมูลจ้างข้อ 1.8

4.       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่

ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.                   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า1,280,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เชื่อถือ

 

6.       ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2557

7.       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

        ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  2,000,000

บาท(สองล้านบาทถ้วน)  ขึ้นไปกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้  และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2557

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 19เดือน เมษายนพ..  2560เวลา10.00. ถึง  10.30 น.ณ บริเวณที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00.หากผู้ซื้อแบบรายใดไม่ไปดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าทราบรายละเอียดสถานที่ก่อสร้างปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างดีและจะนำมาเป็นข้ออ้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังมิได้                

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่27เดือน เมษายน  .. 2560ระหว่างเวลา  10.00  . ถึง  11.00 น.. ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  และจะแจ้งผลการพิจารณาผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน  ภายในวันที่ 4  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2560

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 4 เดือน เมษายนพ..  2560  ถึงวันที่ 19เดือน  เมษายน   ..  2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 4460 2345ต่อ  205ในวันและเวลาราชการ

 

 

เมนูหลัก