พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที E5/2560

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     มีความประสงค์จะประมูลซื้อ   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  1  รายการ  ดังนี้

1. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า  6,000 ลิตร  จำนวน  1  คันรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้  ราคากลางของครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,190,000  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลซึ่งเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น    
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน   กับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่    เทศบาลเมือง บุรีรัมย์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา  กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบด้วยในสาระสำคัญ  ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ          
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    

กำหนดยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  29  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2560  ระหว่างเวลา 10.00  น.  ถึง  11.00  น. ณ  ห้องประชุม  ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ถนนรมย์บุรี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก เป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน  ภายในวันที่  5  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2560                  

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูล   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่      ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง    เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่    8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560    ถึงวันที่   19   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.   2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-4461-2643   ต่อ 205   ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ  5  จำนวนเงิน  109,500 บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอครอบคลุมไปจนสิ้นสุดการยืนราคา  (กำหนดยืนราคา  120 วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย)  กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย  หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด  งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้ จะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2559  ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์    

เมนูหลัก