พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 4/2560

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จำนวน  2  รายการ  รายละเอียดดังนี้

1.   เก้าอี้แลคเชอร์หน้าโฟเมก้า    จำนวน   200  ตัว
2.  โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา        จำนวน   400  ชุด

ราคากลางตั้งไว้    802,000  บาท  (แปดแสนสองพันบาทถ้วน)  เพื่อนำมาใช้ในกิจการของกองการศึกษา   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  รายละเอียดตามคุณลักษณะ  แนบท้ายประกาศสอบราคาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.  ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้                                

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560   ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  และในวันที่   18    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560  ถึงวันที่  29  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น. ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   30  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2560    ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์       

ผู้สนใจติดต่อขอรับอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560    ถึงวันที่  29   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4460  2345  ต่อ  205   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ    ณ    วันที่   17   เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.   2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศสอบราคา

เมนูหลัก