พิมพ์คำค้นหา : 
  1. ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาแนวทาง การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
  2. งานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  3. ติดตามการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (สำหรับปีการศึกษา 2566)
  4. ร่วมงานแสงสีเสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง ประจำปี 2565
  5. การประเมินความพร้อมในการจัดทำประเมินหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 3 (สำหรับปีการศึกษา 2566)

หน้าที่ 1 จาก 3

เมนูหลัก