พิมพ์คำค้นหา : 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะ+เก้าอี้ และเก้าอี้แลคเชอร์) จำนวน ๒ รายการ
 2. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ
 3. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ จำนวน ๑ คัน
 4. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๑ โครงการ
 5. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 8. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
 9. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"
 10. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
 11. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 12. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
 13. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
 14. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 15. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ)
 17. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 18. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการเชื่อมบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
 20. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

หน้าที่ 1 จาก 2

เมนูหลัก