พิมพ์คำค้นหา : 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๓ รายการ
 3. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
 4. ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล ๓
 5. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง ๓ โรงเรียน
 6. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ โรงเรียน
 7. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 8. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ โรงเรียน
 9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างบ้านเลขที่ ๑๗๘/๑๗ ทิศเหนือถนนหน้าสถานีรถไฟ (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ)
 10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยด้านหลัง บ.ข.ส. (ทางเข้านครชัยแอร์) (ชุมชน บ.ข.ส.)
 11. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนเขตการทางสงเคาราะห์ ๕ ไตรคามสิทธิศิลป์
 12. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 13. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 15. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 16. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน
 17. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๓ รายการ

หน้าที่ 2 จาก 2

เมนูหลัก