พิมพ์คำค้นหา : 

ขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลตำบลอิสาณ (บ้านโคกหัวช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม 

http://bit.ly/2cVVce2

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประธานสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขานุการสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัญจรสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

ตามที่สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีมติเห็นชอบให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2559 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559

จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด เอกสารกำหนดการประชุมสัมมนา 

รายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม
http://bit.ly/1EuJsYh

หนังสือเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดหนังสือคลิกที่นี่ http://bit.ly/1W6UoQE

รายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม

หน้าที่ 2 จาก 2

เมนูหลัก