พิมพ์คำค้นหา : 
  1. ประชาสัมพันธ์รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565
  2. BURIRAM PRIDE 2023 บุรีรัมย์เฮาเท่ากัน เพศเท่าเทียม
  3. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  4. โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
  5. ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LCT) ครั้งที่ 2

เมนูหลัก